Leveringsvilkår

 

 

1 Generelt

 

Avtalen omfattar alle breibandstenester levert av Austevoll Kraftlag SA (heretter Leverandøren) til privatkundar (heretter Kunden). Et abonnement, i denne samanheng, gjeld for en bestemt husstand og/eller leilegheit/hybel. Spesielt avtalte vilkår gjelder framfor generelle. Leverandør kan endre leveringsvilkåra med 1 månads varsel. Pris vert KPI justert kvart år, større prisendringar kan endrast med 1 mnd varsel.

2 Bestilling

Bestilling av abonnement, skriftlig eller munnleg, er å betrakte som eit aksept av desse vilkåra. Dersom ein kunde tar i bruk Leverandørs tenester betraktast vedkommande for å ha akseptert desse vilkår. Blir abonnementet avbestilt innan 14 dagar etter at Kunden har mottatt angreskjema, vil Kunden ikkje bli fakturert. Dersom Kunden avbestiller etter denne tid, uavhengig av om installasjonar er gjort tilgjengelig, plikter Kunden å betale etableringsgebyret og abonnement i perioden.

3 Produkt

Kva slags produkt og tenester det abonnerast på står på ordrebekreftinga. Produkta/tenestene er spesifisert i produktbeskrivinga, som vedlegg til denne avtalen. Kunden skal bruke det utstyr som Leverandør plasserer hos dei. Kunden er pliktig å gje Leverandør tilgang til einingar som inngår i nettet og som er Leverandør eller netteigars eigedom.

4 Hastigheit på Internettforbindelse

Hastigheiter som blir oppgitt på våre internettprodukt er definert som hastigheiter målt i vårt nett på vårt utstyr. Det betyr at din hastighet er maksimalt den hastigheit som er oppgitt i varebeskrivinga, målt frå kommunikasjonsport på vårt utstyr hos kunde til kommunikasjonsport på vårt utstyr i koplingspunkt mot vår tenesteleverandør. Avvik kan hende avhengig av belastning på nettet. Hastigheiter som målast mot servere utanfor vårt nett vil derfor berre vere vegledande.

5 Telefoni
5.1 Generelt
5.1.1 Desse spesielle vilkår (Spesielle vilkår) gjeld for levering av IP-telefonitenester som angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen (heretter Telefonitenesta), med Privatkundar under forutsetning av at Telefonitenesta blir brukt til privat bruk. Begrepet ‘Kundar’ vil i desse Spesielle vilkår referere til Privatkundar.
5.1.2 Dei Spesielle vilkåra supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema og Alminnelege vilkår for fiber- og breibandstenester. Ved motstrid går dei Spesielle vilkåra for Telefonitenester foran det som er angitt i Alminnelege vilkår.
5.2 Telefonitenesta
5.2.1 Avtale om Telefonitenester gjer Kunden mogelegheit til å ringe frå og motta samtaler til sin fasttelefon via fiber- og breibandsnettet med dei funksjonar og ytelser som er knytta til Telefonitenesta. Det nærmare omfang og innehald av den enkelte Telefonitenesta er opplyst i bestillingsskjemaet.
5.2.2 Telefonitilgangen gjes via ein analog tilkobling i heimesentralen. Leverandørens Telefonitenester forutsetter tilgang til strømnettet.
5.2.3 Telefonapparat og installasjon av dette er ikkje inkludert i Telefonitenesta. 
5.2.4 Med mindre annet er avtalt får Kunden tilgang til ett telefonnummer.
5.2.5 Med mindre annet avtales, tildeler Leverandøren i forbindelse med Avtalens inngåelse nytt telefonnummer til Kunden. Dersom Kunden ønsker å overføre sitt tidligere telefonnummer til Leverandørens Telefonitjeneste, kan Leverandøren på vegne av Kunden si opp Kundens abonnement hos tidligere tilbyder og sørge for overføring av telefonnummeret. Fullmakt til å avslutte tidligere abonnement og overføre telefonnummer skal i så fall angis i bestillingsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at eventuelle begrensninger i avtalen med den forrige tilbyder vil kunne medføre at Kunden i en periode risikerer å betale både for sitt tidligere abonnement og sitt nye abonnement på Telefonitjenestene. Eksisterende telefonnummer kan ikke overføres ved bestilling av hemmelig telefonnummer. Ved forsinket overføring av telefonnummeret eller ved misbruk av portering kan myndighetene ved enkeltvedtak pålegge Leverandøren å yte kompensasjon til Kunden.
2.6 Leverandøren er ikke ansvarlig for brudd på Telefonitjenesten som følge av ustabil internettforbindelse. 
5.3 Prisvilkår, spesifiserte opplysningar m.m.
5.3.1 Månedsbetaling for Telefonitjenesten inkluderer følgende:
a) 1 telefonnummer
b) Viderekoblingstjeneste
c) Oppføring i nummeropplysningstjeneste
5.3.2 Leverandøren fastsetter priser for samtaler til fastnett og mobilnett i inn- og utland. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av Telefonitjenesten vil fortløpende offentliggjøres av Leverandøren. Det henvises til reguleringen i de Alminnelige vilkår om varsling av prisendringer.
5.3.3 Hemmelig nummer kan bestilles som en tilleggstjeneste mot betaling i henhold til gjeldende prisvilkår. Dette gjeld også spesifisert oversikt over samtaler og forbruk.
5.3.4 Dersom Kunden ikke reserverer seg mot det, kan Leverandøren videre gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og for adresseringsformål.
 
6 Oppetid og brukarstøtte

Avbrot i tenestene skal utbetrast innan rimelig tid og utan kostnader for Kunden dersom ikkje feilen/mangelen kan tilskrivast forhold hos Kunden eller andre forhold Leverandør ikkje har kontroll over. Ved avbrot skal Kunden gjere Leverandør oppmerksam på brotet så snart som mulig. Ved nødvendige planlagde opphald i tenesta pga. feilretting, oppgradering, o.l. vil Kunden bli varslet på forhand elektronisk (anta tilgjengeleg kundedata). Reparasjonar/arbeid på nettet og/eller utstyr som er Leverandør/netteigars eigedom, må berre utførast av Leverandør eller personar som Leverandør har godkjent og gitt særskilt løyve. Leverandør vil kunne hjelpe Kunden med teknisk brukarstøtte på valt produkt i normal arbeidstid, og kan stille teknisk personell til rådigheit for problem på Kundens utstyr for Kundens rekning. Feil og andre førespurnadar rettes til Kundesenter: 55080100

7 Varigheit, oppseiing og heving

For alle abonnement gjeld 1 mnd oppseiingstid frå den dag skriftlig oppseiing er mottatt. Ved oppseiing av avtalen vert ikkje innbetalt etableringsgebyr refundert. For tenester med bindingstid (gjeld blant anna breiband/internett) vil Kunden i tillegg bli fakturert for abonnementskostnader fram til det tidspunktet Kunden er løyst frå kontrakten.

Dersom det oppstår tekniske problem med leveranse og Leverandør med rimelige midlar ikkje kan utbetre problema, kan Leverandør seie opp avtalen. Ved oppseiing frå Leverandør pga manglande moglegheit til leveranse av bestilt produkt eller av andre grunner som ikkje skyldas mislighald frå Kunde, skal innbetalt etableringsgebyr verte refundert.

Dersom Kunden flytter, er Leverandør ikkje forplikta til å levere tenesta på den nye adressa. Ved oppseiing grunna flytting gjelder fortsatt bindingstid på dei tenester som omfattast av dette, og avtalt etableringsgebyr refunderast ikkje. Antatt at Leverandør har installert breiband på den nye adressa, kan Kunden få nytt abonnement mot å betale flyttegebyr. Om Leverandør må strekke fiber eller installere nytt utstyr på den nye adressa, må kunde betale fullt etableringsgebyr.

8 Kundens bruk av nettet

Kunden har berre rett til å bruke abonnementet på sedvanlig vis som antatt av Leverandør. Det er ikkje lov å vidareføre signaler eller formidle tenester frå angjeldende nett verken til utanforståande eller til andre abonnentar hos Leverandør. Brot på denne avgjere er å betrakte som mislighald jfr. avsnitt 7 og 9. Kunden kan ikkje vidareselje kapasitet på sitt abonnement, og heller ikkje leggje opp interne nettverk slik at andre ugrunna kan få tilgang til tenestene. Kunden kan ikkje drive næringsverksemd på abonnementet for private kundar. Adresseendringar og andre endringar av betyding for Kundeforholdet må seiast frå om til Leverandør innan rimelig tid. Kunden kan ikkje overdra abonnementet, eller nokon del av det til andre enn familiemedlemmer i same husstand, utan skriftlig samtykke frå Leverandør.

9 Eigarforhold

Leverandør har eigendomsrett til alle faste og rørlige installasjonar, og utstyr plassert ute hos Kunden, frem til og med fibermodem. Kunden er ansvarlig for skader Kunden påfører Leverandør sin eigedom, forsettlig eller aktlaust. Kunden kan heller ikkje endre på konfigurasjonen av Leverandør sitt utstyr. Utstyr som Leverndøren eiger skal ikke fjernes eller flyttes uten samtykke fra Leverandøren.

10 Ansvar

Leverandør er ansvarlig for produktiet i samsvar med lovgjerd som pålegg ansvar. I lovens videste forstand skal Leverandøren eller den sin underleverandør aldri stilles til ansvar for nokre skader eller tap (inkludert tap av forteneste, driftsavbrot eller andre tap) som følgje av bruk eller manglande moglegheit for bruk av Leverandøren si tenestar, sjølv om Leverandøren har blitt informert om slike skadar. Leverandøren er ikkje ansvarleg for nokre konsekvensskadar. Tenestane stillas til rådighet "som dei er" utan garantiar av nokre slag. All risiko forbunde med bruk av tenestane bærast av kunden. Leverandør tar ikkje ansvar for innhald på Kundens PC eller øydeleggingar på denne. Kunden er sjølv ansvarlig for sikkerheita i forbindelse med eventuelle datainnbrot eller forsøk på dette frå ein tredjepart mot eigen PC.

Kunden forpliktar å gjere seg kjent med og overhalde dei til ein kvar tid gjeldande abonnementskrava frå Leverandør, samt andre reglar og påbod gjeven frå Leverandør i samband med bruk av tenestene. Kunden er sjølv ansvarlig for den informasjon Kunden utnytter, formidlar eller spreier ved hjelp av tenesta. Kunden forpliktar seg til ikkje sjølv å bruke eller la andre bruke breibandstenestane frå Leverandør i strid med norsk lov- og forskriftsverk. Kunden har plikt til ikkje å forsere elektroniske sperrer eller koder eller på annen måte å skaffe seg ugrunna tilgang til tenester og system. Kunden må ikkje bruke nettet til spreiing av datavirus, opphavsrettslig beskytta materiale eller bebreidingar som av tredjepersonar kan oppfattast krenkande, blant anna rasisme og pornografi.

11 Betaling

Etableringsgebyr innbetalast før installasjon. Abonnement forfell til betaling forskotsvis pr. månad. Eventuelle seinare bestilte tilleggstenester forfell og innkrevjast saman med eksisterande tenester. Ved manglande betaling frå Kunden vil denne bli tilsendt betalingspåminning og inkassovarsel. Betaler ikkje Kunden innan 14 - fjorten dagar etter at varsel er mottatt, vil fordringa bli sendt til inkasso. Ved forsinka betaling belastast renter frå betalingsfrist i ifølgje til ein kvar tid gjeldande morarentelov. Leverandøren kan redusere hastigheita til 128kbs etter at 1. betalingspåminning er sendt ut. Ved framsending av krav til inkasso kan Leverandøren stenga for alle tenester.

12 Mislighald

Dersom Kunden mislighelder avtalen, kan Leverandør sperre for tenester. Der det føreligg saklig grunn for det eller anlegget brukast i strid med norsk lovgiving eller i strid med anleggets med rekna og vanlege bruk jfr. avsnitt 6 og 7, er det å betrakte som mislighald av avtalen. Leverandør skal gjere tenesta tilgjengelig for Kunden så snart mislighaldet er stansa. Kunden er ansvarlig for betaling av tenestene sjølv om dei skulle stenges grunna mislighald.